PREDSTAVA U VRTIĆU
14/02/2017 - 01:00

Svijet čarolije

Mađioničarski show, Svijet čarolije, je jedna vrsta specijaliziranih programa
predškolskog odgoja i obrazovanja, koji se sastoji od odgojno-obrazovne aktivnosti koja je u
funkciji zadovoljavanja posebnih, odnosno dodatnih interesovanja i sklonosti djeteta. Djeca su i
tjelesno i umno uključeni u realizaciji ovog interaktivnog programa trajanja od 30 minuta koji je
ispunjen magijom, iluzijom i komedijom. Program ispunjen smijehom i zabavom, koji pod
vodstvom mađioničara, stvara i otkriva iluzije i nove ideje stvarnosti uz pomoć djece, odgajatelja
i zečeva.
Ovaj program teži da dječiju energiju, razvojne potencijale, radoznalost i moć učenja
usmjeri ka pravilnom razumijevanju stvarnosti u kojoj žive i svestranom razvoju ličnosti koja
bitno uključuje i kulturne segmente života. Cilj se postiže dosljednim uvažavanjem osnovnih
oblika rada sa djecom predškolskog uzrasta kao što su: osmišljene nenametljive igre, razgovor,
demonstracija i imitacija, igrokazi, umjetničko izražavanje, dramatizacija i drugi primjerene forme
prenošenja znanja kod djece.
Doprinos razvoju djeteta. Sadržaj ovog programa će biti usmjeren na:
 Stvaranje i razvijanje pozitivnih socio-emocionalnih odnosa (kroz humor, pozitivnu i
vedru atmosferu koji vodi do struktuiranja odgojne sredine koja zadovoljava potrebe i motiviše
dijete, te stvara poztivne asocijacije na odgojnu ustanovu);
 Poticanje spontanih dječjih aktivnosti; djetetova reagovanja (motorika, govor);
 Doprinos intelektualnom razvoju (kroz razvoj dječijeg govora, sposobnosti logičkog
mišljenja i zaključivanja, što su glavna sredstva sposobnosti učenja i intelektualnog razvoja
općenito);
 Poticanje na razvoj stvaralačkog mišljenja i kreativnosti (pronalaženje pravog odgovora,
otkrića nečeg novog, dolaženje do odgovora ili rješenja mađioničarskih trikova, potiču se i
uvažavaju nove dječije ideje, kombinacije, misli i ostvarenja);
 Poticanje razvoja kritičkog mišljenja (potiče se samostalno uočavanje i formuliranje
problema, iznošenje vlastitih sudova, mišljenja i zaključaka, sposobnost i izražavanje svojih
interesovanja);
 Poticanje divergentnog mišljenja (pružanja više odgovora na jedan zadatak i alternativno
pripremanje rješenja, kao i uočavanje veza i odnosa među zadataka koji su predstavljeni u
interaktivnoj predstavi);
063/ 98 99 24 063/03 26 27 partytimebh@gmail.com
 Razvoj radoznalosti i fluentnosti dječijih ideja (proizvođenje što većeg broja ideja, riječi,
odgovora i procesa. Magija, iluzija i nove nepoznate ideje kod djeteta podstiču logičko mišljenje
te nove načine učenja, kroz fluentnost dječijih ideja, tj. proizvođenje što većeg broja ideja, riječi,
odgovora, razloga i dr.);
 Poticanje i razvijanje samostalnosti, inicijativnosti i samosvojnosti te adekvatno
uključivanje u okruženje u kojem dijete živi;
Doprinos za predškolske ustanove.
 Indirektno se ostvaruju ciljevi i zadaci odgojno-obrazovnog rada predškolskih
ustavova, kao što su novi duh slobode u predškolskoj ustanovi, otvorenost ustanove prema
unutra i prema spolja, te fleksibilnost u redefiniranju ciljeva, oblika i metoda odgojno-obrazovnog
rada.
 Ovaj program, prema svim svojim odrednicama i ciljevima, doprinosi ostvarenju
zadataka predškolskog odgoja i obrazovanja (član 14., Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju u Kantonu Sarajevo). Omogućuje obezbjeđivanje uvjeta i podrške za optimalan
fizički rast i razvoj; razvoj intelektualnih i drugih sposobnosti u skladu sa individualnim
potrebama i interesovanjima djece;poštivanje prava djece;obogaćivanje dječijeg
iskustva;razvijanje i jačanje sposobnosti izražavanja govorom i pokretom u igri,razumijevanje,
zadovoljenje potreba djece za igrom i zajedničkim životom; pozitivan uticaj na emocionalni i
socijalni razvoj djeteta;te podsticanje i zadovoljenje potrebe djece za samoafirmacijom.
 Realizacija programa se odvija kroz savremene pedagoške i didaktičko-metodičke
oblike rada uz puno uvažavanje i afirmaciju odgajanika kao sudionika odgojno-obrazovnog
procesa. Po svom sadržaju i načinu realizacije, ovaj program je u korelaciji sa ostalim
programima rada u predškolskim ustanovama, te samo može učiniti odgojno-obrazovni rad
kvalitetnijim i potpunijim.